tự học SQL Phân tích RFM

TỰ HỌC SQL: PHÂN TÍCH RFM CHÍNH XÁC, HIỆU QUẢ

Ngày đăng: 13/03/2022

Phân tích RFM (RECENCY –  FREQUENCY – MONETARY) là một kỹ thuật được sử dụng trong marketing để xếp hạng và phân nhóm khách hàng dựa trên số lần truy cập gần đây, tấn suất và tổng số tiền giao dịch gần đây để có thể tìm ra những khách hàng tiềm năng và thực hiện các chiến dịch marketing. Nếu bạn đang tự học SQL hay tìm hiểu về SQL cũng như cách phân tích RFM thì bài viết này sẽ giúp bạn giải cách quyết bài toán với database: AdventureWorkDW2019

Tự học SQL 1

Tự học SQL – Các vấn đề và giải pháp với phân tích RFM

Các vấn đề gặp phải:

 • NoPurchasePerYear (Số lần mua hàng trung bình năm kỳ vọng tính ra sẽ là một số thập phân nhưng thực tế tính ra chỉ có giá trị nguyên:
COUNT(DISTINCT(fi.SalesOrderNumber))/DATEDIFF(YEAR,MIN(CONVERT(CHAR(10), fi.OrderDate, 120)), '2015-01-01')
 • Tìm khách hàng trong nhóm 20% khách có AmountPerYear và TotalProfit cao nhất.
 • Sau khi tính điểm khách hàng theo quy tắc đề bài, kết quả trà về là những cột TopActive, TopYear, TopProfit và TopPur riêng biệt. Kết quả này khó có thể tính được tổng điểm từng khách hàng vì không thể cộng tổng cột.
 • Cách giải quyết:

  • Với NoPurchasePerYear: chuyển một trong 2 giá trị trong công thức thành số thập phân:
  COUNT(DISTINCT(fi.SalesOrderNumber))/CAST(DATEDIFF(YEAR, MIN(CONVERT(CHAR(10), fi.OrderDate, 120)), '2015-01-01') AS float)
 • Với top 20% AmountPerYear và TotalProfit, dùng Window Funtion:
 • PERCENT_RANK ()
 • , sắp xếp theo AmountPerYear TotalProfit giảm dần, đánh dấu 1 điểm cho khách hàng trong khoảng từ 0% đến 20%.
 • Với tổng điểm khách hàng: Dùng UNPIVOT, kết quả sẽ trả về một cột với CustomerKey mỗi khách hàng được tăng thêm nhiều lần, ứng với điểm tương ứng. Kết quả này có thể dùng để tính tổng điểm của mỗi khách hàng.
 • Các bước thực hiện phân tích RFM – Tự học SQL

  Mô tả các trường và cách tính (Các trường được tính đến ngày 2015-01-01)

  STTTên trườngMô tảCách tính
  1CustomerKeyMã khách hàng
  2CustomerNameTên khách hàng( gồm FirstName, MiddleName (nếu có) và LastName)CONCAT_WS(‘ ‘, c.FirstName, c.MiddleName, c.LastName)
  3MonthsFrom1stPurchchaseSố tháng từ ngày mua hàng đầu tiênDATEDIFF(MONTH, MIN(CONVERT(CHAR(10), fi.OrderDate, 120)), ‘2015-01-01’)
  4NoPurchasePerYearSố lần mua hàng trung bình năm(Tổng số lần mua hàng/số năm từ ngày mua hàng đầu tiên)Tổng số lần mua hàng: đơn hàng được tính theo ngày, giả định khách không mua hàng hơn 1 lần một ngày COUNT(DISTINCT(fi.SalesOrderNumber))       /CAST(DATEDIFF(YEAR, MIN(CONVERT(CHAR(10), fi.OrderDate, 120)), ‘2015-01-01’) AS float)
  5AmountPerYearGiá trị mua hàng trung bình năm(Tổng giá trị mua hàng/số năm từ ngày mua hàng đầu tiên)CAST(SUM(SalesAmount) / DATEDIFF(YEAR, MIN(CONVERT(CHAR(10), fi.OrderDate, 120)), ‘2015-01-01’) AS float)
  6TotalProfitTổng SalesAmount- Tổng ProductStandardCostSUM(SalesAmount) – SUM(fi.ProductStandardCost)
  7Customer SegmentPhân nhóm theo quy tắc

  Output cuối cùng là bảng sau:

  CustomerKeyCustomerNameMonthsFrom1stPurchaseNoPurchasePerYearAmountPerYearTotalProfitCustomerSegment
  11000Jon V Yang480.752062.24753513.6905Gold
  11001Eugene L Huang480.751595.972795.8839Gold
  11002Ruben Torres480.752028.513454.8801Gold
  11003Christy Zhu490.61627.8583467.1264Gold
  11004Elizabeth Johnson480.752049.00253501.9051Gold
  11005Julio Ruiz490.61624.2663459.8654Gold

  Cách tính điểm khách hàng:

  • Khách hàng Active: Mua hàng trong vòng 1 năm gần nhất: 1 điểm
  • Khách hàng top 20% có AmountPerYear cao nhất: 2 điểm
  • Khách hàng top 20% có TotalProfit cao nhất: 2 điểm
  • Khách hàng có NoPurchasePerYear >1 : 1 điểm

  Phân loại khách hàng:

  • Lớn hơn hoặc bằng 5 điểm: Diamond
  • 4 điểm: Gold
  • 3 điểm: Silver
  • Dưới 3 điểm: Normal

  Các bước thực hiện phân tích RFM

  Tính các trường sau, group by khách hàng:

  STTTên trườngCách tính
  1CustomerKey
  2CustomerNameCONCAT_WS(‘ ‘, c.FirstName, c.MiddleName, c.LastName)
  3MonthsFrom1stPurchchaseDATEDIFF(MONTH, MIN(CONVERT(CHAR(10), fi.OrderDate, 120)), ‘2015-01-01’)
  4NoPurchasePerYearCOUNT(DISTINCT(fi.SalesOrderNumber))       /CAST(DATEDIFF(YEAR, MIN(CONVERT(CHAR(10), fi.OrderDate, 120)), ‘2015-01-01’) AS float)
  5AmountPerYearCAST(SUM(SalesAmount) / DATEDIFF(YEAR, MIN(CONVERT(CHAR(10), fi.OrderDate, 120)), ‘2015-01-01’) AS float)
  6TotalProfitSUM(SalesAmount) – SUM(fi.ProductStandardCost)
  • Câu lệnh:
  SELECT fi.CustomerKey
  , CONCAT_WS(' ', c.FirstName, c.MiddleName, c.LastName) AS CustomerName
  , MAX(OrderDate) AS RecentOrder
  , DATEDIFF(MONTH, MIN(CONVERT(CHAR(10), fi.OrderDate, 120)), '2015-01-01')
  AS Monthsfrom1stpur
  , COUNT(DISTINCT(fi.SalesOrderNumber)) AS TotalOrder
  , DATEDIFF(YEAR, MIN(CONVERT(CHAR(10), fi.OrderDate, 120)), '2015-01-01')
  AS Yearsfrom1spur
  , COUNT(DISTINCT(fi.SalesOrderNumber))
  /CAST(DATEDIFF(YEAR, MIN(CONVERT(CHAR(10), fi.OrderDate, 120)), '2015-01-01') AS float)  AS NoPurchasePerYear
  ,  CAST(SUM(SalesAmount)
  / DATEDIFF(YEAR, MIN(CONVERT(CHAR(10), fi.OrderDate, 120)),
  '2015-01-01') AS float) AS AmountPerYear
  , SUM(SalesAmount) - SUM(fi.ProductStandardCost) AS TotalProfit
  FROM FactInternetSales AS fi
  LEFT JOIN DimCustomer AS c
  ON fi.CustomerKey = c.CustomerKey
  GROUP BY fi.CustomerKey
  , CONCAT_WS(' ', FirstName, MiddleName, LastName)
  • Kết quả:
  Customer KeyCustomer NameRecent OrderMonth From 1stPurchaseTotal OrderYears From 1stOrderNo Purchase PerYearAmount PerYearTotal Profit
  20075Aaron A Allen12/2/11 0:0037140.25849.99751487.836
  15568Aaron A Hayes9/28/13 0:0028230.6666671037.6571356.908
  28866Aaron B Adams4/28/13 0:0021120.558.9852.4628
  21414Aaron Butler12/26/13 0:0013120.57.499.3774
  18695Aaron C Diaz3/25/13 0:0043240.51507.3932300.355

  Phân loại khách hàng:

  Tìm phần trăm khách hàng có AmountPeryear và TotalProfit cao nhất: – Dùng window function

  Percent_Rank ()
  • Câu lệnh:
  SELECT *
  , PERCENT_RANK () OVER (ORDER BY AmountPerYear DESC) AS AmountPerYear_rank
  , PERCENT_RANK () OVER (ORDER BY TotalProfit DESC) AS TotalProfit_rank
  FROM rfm

  Gắn điểm khách hàng theo yêu cầu đề bài:

  SELECT CustomerKey
  , CASE
  WHEN YEAR(RecentOrder) = 2014 THEN 1
  ELSE 0
  END AS TopActive
  , CASE
  WHEN AmountPerYear_rank BETWEEN 0 AND 0.2 THEN 2
  ELSE 0
  END AS TopYear
  , CASE
  WHEN TotalProfit_rank BETWEEN 0 AND 0.2 THEN 2
  ELSE 0
  END AS TopProfit
  , CASE
  WHEN NoPurchasePerYear > 1 THEN 1
  ELSE 0
  END AS TopPur
  FROM percentrank
  • Kết quả:
  CustomerKeyTopActiveTopYearTopProfitTopPur
  121320221
  123080221
  123010221
  123000221
  121310221
  123210221

  Thu các cột TopActive, TopYear, TopProfit, TopPur thành một cột – Dùng Unpivot:

  • Câu lệnh:
  SELECT CustomerKey
  , Score
  , SegmentedCustomer
  FROM segment
  UNPIVOT(
  Score FOR SegmentedCustomer IN(TopActive, TopYear, TopProfit, TopPur)
  ) AS u
  • Kết quả:
  CustomerKeyScoreSegmentedCustomer
  123080TopActive
  123082TopYear
  123082TopProfit
  123081TopPur
  123000TopActive
  123002TopYear
  123002TopProfit
  123001TopPur
  123210TopActive
  123212TopYear
  123212TopProfit
  123211TopPur
  123070TopActive
  123072TopYear
  123072TopProfit

  Tính tổng điểm cuối cùng theo CustomerKey

  • Câu lệnh:
  SELECT CustomerKey
  , SUM(Score) AS TotalScore
  FROM ScoreCustomer
  GROUP BY CustomerKey
  • Kết quả:
  CustomerKeyScoreSegmentedCustomer
  123080TopActive
  123082TopYear
  123082TopProfit
  123081TopPur
  123000TopActive
  123002TopYear
  123002TopProfit
  123001TopPur
  123210TopActive
  123212TopYear
  123212TopProfit
  123211TopPur
  123070TopActive
  123072TopYear
  123072TopProfit

  Phân loại khách hàng: – Dùng CASE WHEN

  • Câu lệnh:
  SELECT CustomerKey
  , CASE
  WHEN TotalScore >=5 THEN 'Diamond'
  WHEN TotalScore = 4 THEN 'Gold'
  WHEN TotalScore = 3 THEN 'Silver'
  WHEN TotalScore < 3 THEN 'Normal'
  END AS CustomerSegement
  FROM CustomerFinalScore
  • Kết quả:
  CustomerKeyCustomerSegmented
  14324Gold
  15652Gold
  19897Normal
  28387Normal
  27059Normal
  11407Normal
  24142Normal
  18569Normal
  22814Normal

  Mỗi bước ở trên là một CTE, JOIN CTE đầu là các trường dữ liệu đã được tính và CTE cuối có cột phân loại khách hàng cuối cùng.

  • Câu lệnh:
  SELECT rfm.CustomerKey
  , rfm.CustomerName
  , rfm.Monthsfrom1stpur AS MonthFrom1stPurchase
  , rfm.NoPurchasePerYear
  , rfm.AmountPerYear
  , rfm.TotalProfit
  , fcs.CustomerSegement
  FROM rfm
  LEFT JOIN FinalCustomerSegment AS fcs
  ON rfm.CustomerKey = fcs.CustomerKey
  ORDER BY CustomerKey
  • Kết quả:
  CustomerKeyCustomerNameMonthsFrom1stPurchaseNoPurchasePerYearAmountPerYearTotalProfitCustomerSegment
  11000Jon V Yang480.752062.24753513.6905Gold
  11001Eugene L Huang480.751595.972795.8839Gold
  11002Ruben Torres480.752028.513454.8801Gold
  11003Christy Zhu490.61627.8583467.1264Gold
  11004Elizabeth Johnson480.752049.00253501.9051Gold
  11005Julio Ruiz490.61624.2663459.8654Gold

  Kết luận:

  Phân tích RFM giúp phân loại khách hàng và trả lời cho những câu hỏi:

  • Khách hàng nào thuộc nhóm trung thành với lượt mua trung bình năm nhiều nhất?
  • Khách hàng công ty đang có nguy cơ mất?
  • Cần tập trung chiến lược marketing cho nhóm khách hàng nào?

  Kết quả cuối cùng cho thấy nhóm khách hàng ‘Diamond’ và ‘Gold’ tuy có số lượt mua trung bình năm ít hơn các nhóm khách hàng khác nhưng là những nhóm mang lại lợi nhuận nhiều nhất cho công ty do có sức mua lớn. Kết quả này cũng có mối liên hệ với nguyên lý Pareto: “80% doanh thu công ty đến từ 20% khách hàng.” Dựa vào kết quả phân tích, công ty có thể cân nhắc chiến lược kinh marketing phù hợp cho từng nhóm đổi tượng khách hàng.

  DP-080 – Querying Data with Microsoft T-SQL
   
  DAFD – Data Analytics Foundation
   

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *