Hiển thị tất cả 6 kết quả

SQL (Structured Query Language – Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc) là một ngôn ngữ tiêu chuẩn để tương tác với cơ sở dữ liệu quan hệ. Bắt đầu từ 1970, SQL đã trở thành một công cụ rất quan trọng trong mảng khoa học dữ liệu. SQL là một công cụ mạnh mẽ cho Data Analyst để truy xuất, xử lý và tương tác với dữ liệu. Việc nắm vững SQL sẽ giúp Data Analyst thực hiện phân tích dữ liệu hiệu quả và đưa ra các insights quan trọng để hỗ trợ quyết định kinh doanh. 5 lý do Data Analyst nên học SQL:

1. Truy xuất dữ liệu: Với SQL, bạn có thể viết câu truy vấn để lấy dữ liệu từ nhiều bảng và điều kiện khác nhau. Việc này giúp Data Analyst thu thập dữ liệu cần thiết để thực hiện phân tích và đưa ra những insights quan trọng.
2. Xử lý và biến đổi dữ liệu: Bằng cách sử dụng SQL, Data Analyst có thể thực hiện các thao tác như lọc, sắp xếp, nhóm dữ liệu và tính toán trên dữ liệu. Điều này cho phép bạn chuẩn bị dữ liệu trước khi thực hiện phân tích và xây dựng các báo cáo.
3. Kết hợp dữ liệu từ nhiều nguồn: Trong môi trường phân tích dữ liệu, thường có nhiều nguồn dữ liệu khác nhau như cơ sở dữ liệu, bảng tính hoặc dữ liệu từ API. SQL cho phép Data Analyst kết hợp và làm việc với dữ liệu từ các nguồn khác nhau thông qua câu truy vấn liên kết và kết hợp dữ liệu
4. Tối ưu hiệu suất truy vấn: SQL cũng giúp Data Analyst tối ưu hiệu suất truy vấn dữ liệu. Bằng cách sử dụng các chỉ thị và chỉ mục phù hợp, bạn có thể cải thiện tốc độ truy vấn và tối ưu hóa hiệu suất của cơ sở dữ liệu. Điều này đặc biệt quan trọng khi làm việc với các tập dữ liệu lớn và phức tạp.
5. Tương tác với cơ sở dữ liệu: Data Analyst có thể tương tác trực tiếp với cơ sở dữ liệu và thực hiện các hoạt động như tạo, cập nhật và xóa dữ liệu.

52 giờ
Beginner
9.500.000 10.500.000 
Beginner
2.400.000 2.600.000 
108 giờ ++
Beginner
27.000.000 
16 Giờ học
Intermediate
4.200.000