CÁC MÔ HÌNH DỮ LIỆU TRONG SQL

Ngày đăng: 22/05/2023

Nghiên cứu về mô hình cơ sở dữ liệu có nhiều ứng dụng trong lĩnh vực công nghệ thông tin và quản lý dữ liệu. Các mô hình cơ sở dữ liệu được sử dụng để thiết kế, triển khai và quản lý các hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu (DBMS) nhằm đảm bảo tính toàn vẹn, độ tin cậy và hiệu suất của cơ sở dữ liệu.Ngoài ra, nghiên cứu về mô hình cơ sở dữ liệu còn đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển các ứng dụng và hệ thống phân tích dữ liệu. Khi có kiến thức về các mô hình cơ sở dữ liệu, người phát triển có thể thiết kế cấu trúc cơ sở dữ liệu phù hợp để thu thập, lưu trữ và phân tích các dữ liệu cần thiết để hỗ trợ quyết định kinh doanh và nghiên cứu khoa học.

1. Tổng quan mô hình dữ liệu

1.1. Mô hình dữ liệu bao gồm

 • Một tập hợp các cấu trúc của dữ liệu
 • Một tập các phép toán để thao tác với các dữ liệu
 • Một tập các ràng buộc về dữ liệu

Ví dụ: mô hình mạng, mô hình phân cấp, mô hình quan hệ, mô hình thực thể – liên kết, mô hình hướng đối tượng, …

.2. Phân loại mô hình dữ liệu

 • Mô hình phân cấp
 • Mô hình mạng
 • Mô hình quan hệ
 • Mô hình thực thể – liên kết
 • Mô hình hướng đối tượng
 • Mô hình bán cấu trúc
 • Mô hình dữ liệu của XML

2. Đặc điểm của từng mô hình dữ liệu.

2.1. Mô hình phân cấp

Mô hình dữ liệu phân cấp được đề xuất bởi Charles Bachman vào năm 1963, được xây dựng dựa trên cấu trúc toán học của cây, cụ thể là cây nhị phân (binary tree).

Ví dụ: Ta có mô hình cây phân cấp hệ thống quản lý sản phẩm của một cửa hàng trực tuyến :

phân cấp quản lý

Các khái niệm cơ bản của một mô hình phân cấp:

 • Nút (Node): Đại diện cho một thực thể dữ liệu trong cây, được kết nối với các nút khác bằng các liên kết (links) biểu thị mối quan hệ giữa chúng.

Ví dụ: Trong mô hình cây phân cấp hệ thống quản lý sản phẩm của một cửa hàng trực tuyến trên, nút chính là danh mục thực phẩm: “thuc_pham_tuoi_song”, “rau_qua”, “thit_ca”, “rau_xanh”, “rau_cu”, “tom”, “bo”, “ca_chua”, “dua_leo”, “ca_rot”, “khoai_tay”.

 • Nút gốc (root node): Là nút trên cùng của cây, không có nút

Ví dụ: Trong mô hình cây phân cấp hệ thống quản lý sản phẩm của một cửa hàng trực tuyến trên, nút gốc chính là “thuc_pham_tuoi_song” đại diện cho các loại thực phẩm.

 • Nút cha (parent node): Là nút có nút con kết nối với nó.

Ví dụ: Trong mô hình cây phân cấp hệ thống quản lý sản phẩm của một cửa hàng trực tuyến trên, danh mục “thuc_pham_tuoi_song” là nút cha của danh mục “rau_qua”, danh mục “rau_qua” lại là nút cha của danh mục “rau_xanh”,…

 • Nút con (child node): Là nút kết nối với nút cha của nó.

Ví dụ: Trong mô hình cây phân cấp hệ thống quản lý sản phẩm của một cửa hàng trực tuyến trên, danh mục “ca_chua” là nút con của danh mục “rau_xanh”, danh mục “rau_xanh” lại là nút con của danh mục “rau_qua”, …

 • Nút lá (leaf node): Là nút không có nút

Ví dụ: Trong mô hình cây phân cấp hệ thống quản lý sản phẩm của một cửa hàng trực tuyến trên, nút lá là các danh mục “ca_chua”, “dua_leo”, “ca_rot”, “khoai_tay”, “tom”, “bo”.

 • Mức (level): Đại diện cho độ sâu của một nút trong cây, tính bằng cách đếm số lần đi từ nút gốc đến nút đó.

Ví dụ: Trong mô hình cây phân cấp hệ thống quản lý sản phẩm của một cửa hàng trực tuyến trên, danh mục “thit_ca” có mức là 2, vì nó nằm ở mức 2 tính từ nút gốc.

 • Các liên kết (links): Biểu thị mối quan hệ giữa các nút trong cây.

Ví dụ: Trong mô hình cây phân cấp hệ thống quản lý sản phẩm của một cửa hàng trực tuyến trên, liên kết giữa danh mục “rau_qua” và danh mục “rau_xanh” bởi mũi tên có gốc ở danh mục “rau_qua” hướng tới danh mục “rau_xanh” biểu thị rằng danh mục “rau_xanh” là một danh mục con của danh mục “rau_qua”.

 • Tập hợp các nút con (children set): Là tập hợp các nút trực tiếp kết nối với nút cha.

Ví dụ: Trong mô hình cây phân cấp hệ thống quản lý sản phẩm của một cửa hàng trực tuyến trên, tập hợp gồm các danh mục “ca_chua” và “dua_leo” là tập hợp các nút con của danh mục “rau_xanh”.

 • Đường đi (path): Là tập hợp các nút trên một đường từ nút cha đến nút con. Ví dụ: Trong mô hình cây phân cấp hệ thống quản lý sản phẩm của một cửa hàng trực tuyến trên, một đường đi từ “rau_qua” đến “ca_chua” là: “rau_qua” – “rau_xanh” – “ca_chua”:

Tóm lại về mô hình dữ liệu phân cấp:

Như vậy, mô hình phân cấp có vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực, đóng vai trò quan trọng trong việc giúp tổ chức dữ liệu, phân loại và nhận dạng đối tượng, xử lý ngôn ngữ tự nhiên và học máy. Mô hình phân cấp là kiến thức cơ sở để bạn có thể thiết kế CSDL của các dự án của mình trong tương lai.

2.2. Mô hình mạng:

Mô hình mạng được sử dụng phổ biến từ những năm 1960 và được định nghĩa lại vào năm 1971 bởi Marvin Minsky và Seymour Papert trong cuốn sách “Perceptrons: An Introduction to Computational Geometry”, được xây dựng và biểu diễn dưới dạng cấu trúc toán học là đồ thị có hướng.

Ví dụ: Ta có mô hình dữ liệu mạng các mối quan hệ trong lớp học:

Các khái niệm cơ bản của một mô hình dữ liệu mạng

 • Nodes (nút): Là các thực thể trong mô hình dữ liệu mạng và chứa thông tin về đối tượng như tên, địa chỉ, số điện thoại, v.

Ví dụ: Trong mô hình dữ liệu mạng các mối quan hệ trong lớp học trên, các nút bao gồm “giao_vien”, “lop”, “mon_hoc”, “sinh_vien”, “diem_thi”.

 • Relationships (quan hệ): Là các mối quan hệ giữa các nút và xác định cách chúng kết nối với

Ví dụ: Trong mô hình dữ liệu mạng các mối quan hệ trong lớp học trên, các mối quan hệ có thể bao gồm các thông tin như: một “lop” có thể bao gồm

các “sinh_vien” tham gia học các “mon_hoc”,…

 • Set Type (loại tập hợp): Được sử dụng để đặc tả mối quan hệ giữa các nút và mối quan hệ giữa các tập hợp nút.

Ví dụ: Trong mô hình dữ liệu mạng các mối quan hệ trong lớp học trên, muốn thể hiện mỗi quan hệ giữa lớp và các sinh viên tham gia môn học của lớp học đó, chúng ta sử dụng một tập hợp “lop” bao gồm các “mon_hoc” và “sinh_vien”.

 

 • Owner (chủ sở hữu): Được sử dụng để xác định các nút sở hữu một mối quan hệ.

Ví dụ: Trong mô hình dữ liệu mạng các mối quan hệ trong lớp học trên, chúng ta muốn lưu trữ thông tin về sinh viên và các môn học mà sinh viên đó đang tham gia học, mối quan hệ “gom” và “hoc” sẽ xác định “lop” là chủ sở hữu của các mối quan hệ này.

 • Member (thành viên): Được sử dụng để xác định các nút thành viên trong một tập hợp.

Ví dụ: Trong mô hình dữ liệu mạng các mối quan hệ trong lớp học trên, giả sử chúng ta muốn lưu trữ thông tin các sinh viên tham gia vào một lớp học cụ thể. Chúng ta có thể sử dụng thành viên để xác định danh sách các sinh viên tham gia lớp học đó.

 • Parent (cha): Là nút chứa các tập hợp con hoặc thành viên khác.

Ví dụ: Trong mô hình dữ liệu mạng các mối quan hệ trong lớp học trên, “lop” sẽ là nút cha, trong khi “sinh_vien” và “mon_hoc” sẽ là các nút con.

 • Child (con): Là các thành viên hoặc tập hợp nút được chứa bởi một nút cha. Ví dụ: Trong mô hình dữ liệu mạng các mối quan hệ trong lớp học trên, “diem_thi” là nút con, trong khi “sinh_vien” và “mon_hoc” sẽ là các nút
 • Pointer (con trỏ): Là cách tham chiếu đến các nút khác trong mô hình dữ liệu mạng.

Ví dụ: Trong mô hình dữ liệu mạng các mối quan hệ trong lớp học trên, con trỏ có thể được sử dụng để xác định một môn học do giáo viên nào giảng dạy: Một con trỏ từ nút “giao_vien” đến nút “mon_hoc” có thể đại diện cho mối quan hệ “giang_day”.

Tóm tắt về mô hình mạng:

Mô hình mạng trong SQL là một mô hình dữ liệu cổ điển, trong đó dữ liệu được tổ chức dưới dạng một mạng các nút liên kết với nhau thông qua các mối quan hệ. Mô hình này có khả năng mô hình hóa các mối quan hệ phức tạp giữa các thực thể, đa dạng hóa dữ liệu và mô hình hóa các mối quan hệ nhiều-nhiều giữa các thực thể. Tuy nhiên, mô hình dữ liệu mạng cũng có nhược điểm, bao gồm khó thiết kế, khó bảo trì, khó cập nhật và khả năng mở rộng kém. Hiện nay, mô hình này đã ít được sử dụng hơn trong các hệ thống cơ sở dữ liệu hiện đại, nhưng vẫn được sử dụng trong một số trường hợp đặc biệt.

2.3. Mô hình quan hệ:

Mô hình quan hệ do F.F Codd đề xuất năm 1970, được xây dựng dựa trên cấu trúc toán học tự nhiên và đơn giản: Quan hệ (relation) hay Bảng (table).

Ví dụ: Ta có một quan hệ Sinh viên như sau:

maSV

tenSV

ngaysinh

gt

diachi

malop

211126

Ng. H. Minh

26/03/2003

1

17 K.T

KTE201

211120

Ng. L. Đan

20/10/2003

0

85 C.L

TCH302

211141

Ng. Q. Bách

07/01/2002

1

74 Đ.L.T

TOA105

211168

Ng. B. Tâm

21/11/2004

0

23 T.Đ.N

PLU101

      

Các khái niệm cơ bản của một mô hình quan hệ:

 • Thuộc tính (attribute): Là các cột của một quan hệ được đặt tên cụ thể. Như trên quan hệ Sinh viên, thuộc tính chính là maSV, tenSV, ngaysinh, gt, diachi,

Các thuộc tính xuất hiện ở trên cùng của một cột và mô tả ý nghĩa của cột đó. Thứ tự của các cột trong một quan hệ không quan trọng, miễn sao cung cấp đầy đủ thông tin và tránh dư thừa dữ liệu là được.

Ví dụ: Cột diachi cho ta biết địa chỉ nơi ở của sinh viên.

 • Lược đồ (Schema): Được định nghĩa bao gồm tên của một quan hệ và tập hợp các thuộc tính của quan hệ đó.

Ví dụ: Lược đồ của quan hệ Sinh viên là: Sinh viên (maSV, tenSV, ngaysinh, gt, diachi, malop)

 

Trong mô hình quan hệ, một CSDL bao gồm một hoặc nhiều quan hệ tạo thành tập hợp các lược đồ của các quan hệ của một CSDL được gọi là lược đồ CSDL (Database Schema)

 • Bộ (Tuple): Chính là những dòng của một quan hệ, khác với dòng tiêu đề banh nhé (Bao gồm tên các thuộc tính)

Mộ bộ có các thành phần tương ứng với các thuộc tính của quan hệ.

Ví dụ: Bộ đầu tiên trong quan hệ Sinh viên có 4 thành phần: 211126, Ng. H. Minh, 26/03/2003, 1, 17 K.T, KTE201- tương ứng với 6 thuộc tính maSV, tenSV, ngaysinh, gt, diachi, malop.

Cách viết một bộ bao gồm các thành phần xuất hiện theo thứ tự các thuộc tính được liệt kê trong lược đồ, cách nhau dấu phẩy và được bao bọc bởi cặp dấu ngoặc đơn.

Ví dụ: (211126, Ng. H. Minh, 26/03/2003, 1, 17 K.T, KTE201)

Thể hiện: Nội dung (bao gồm tập các bộ) của một quan hệ tại một thời điểm nào đó được gọi là thể hiện của quan hệ tại thời điểm đó.

Ví dụ: 4 bộ trong quan hệ Sinh viên này là một thể hiện của chính quan hệ Sinh viên này.

 • Miền giá trị: Tập các giá trị mà một thuộc tính Ai có thể nhận được gọi là miền giá trị của thuộc tính đó, kí hiệu dom(Ai)

Mỗi thành phần của một bộ hay giá trị của các thuộc tính phải là nguyên tố. Một giá trị được gọi là nguyên tố khi giá trị này không thể phân chia được, ví dụ tên sinh viên, năm sinh

=> Kiểu dữ liệu của một thuộc tính phải là các kiểu cơ bản như string, integer.

Ví dụ: dom(năm sinh) phải là tập hợp các số có 4 chữ số

 • Khoá (Key): Là tập tối thiểu các thuộc tính xác định duy nhất của một bộ. Một quan hệ có thể có nhiều khoá, gọi là các khoá ứng viên (candidate key). Trong đó, khoá chính (primary key) là khoá được chọn từ các khoá ứng viên: Thường là khoá ứng viên có ít nhất một thuộc tính

Thường được gạch dưới trong lược đồ quan hệ

Ví dụ: SINHVIEN(maSV, tenSV, ngaysinh, gt, diachi, malop)

Khóa chính của quan hệ này xuất hiện như là các thuộc tính của một quan hệ khác thì gọi là khóa ngoại (Foreign key).

Khoá chính và khoá ngoại kết hợp với nhau tạo nên các liên kết mật thiết đảm bảo dữ liệu được logic và toàn vẹn.

Chẳng hạn, lược đồ CSDL của một CSDL đơn giản về trường đại học sau đây đảm bảo được chuẩn logic về khoá chính và khoá ngoại:

SINHVIEN (MASV, hoten, namsinh, diachi, ML) LOP (ML, tenlop)

MONHOC (MM, tenmon, TC, LT, TH)

DIEM (MASV, MM, hk, nk, diem)

GIAOVIEN (MAGV, hotenGv, namsinhGv, diachiGv) DAY (MAGV, MM, hk, nk)

Phần in đậm – có gạch dưới là khoá chính, in nghiêng – có gạch dưới là khoá ngoại. Hoặc với khoá ngoại bạn có thể nhận biết được bằng xét xem một thuộc tính của bất kì một quan hệ nào là khoá chính của một quan hệ khác. Khoá chính có thể bao gồm nhiều thuộc tính – cũng có thể bao gồm nhiều khoá ngoại khác nhau.

Tóm lại về mô hình quan hệ:

Như vậy, mô hình quan hệ là kiến thức cơ sở để bạn có thể thiết kế CSDL của các dự án của mình trong tương lai. Nhìn vào mô hình quan hệ bạn có thể hình dung được tổng thể CSDL mà mình phải làm việc

2.4. Mô hình thực thể – liên kết:

Mô hình thực thể – liên kết (Entity-Relationship Model – ER Model) được đề xuất bởi Peter Chen vào năm 1976, được xây dựng dựa trên cấu trúc toán học của đồ thị.

Mô hình thực thể – liên kết cho phép mô tả các dữ liệu có liên quan trong một xí nghiệp trong thế giới thực dưới dạng các đối tượng và các mối quan hệ của chúng.

Các khái niệm cơ bản trong mô hình thực thể – liên kết:

·        Thực thể: là một đối tượng trong thế giới thực tồn tại độc lập và phân biệt được với các đối tượng khác.

Ví dụ: Một sinh viên, một giảng viên, một lớp,…

·        Tập thực thể: là một tập hợp các thực thể có tính chất giống nhau.

Ví dụ: Toàn thể sinh viên của một lớp, toàn thể các lớp của một khoa, toàn thể giảng viên của một bộ môn, …

·        Thuộc tính: là đặc tính của một tập thực thể

Ví dụ: Tập thực thể sinh_vien có thể có các thuộc tính như: tenSV, maSV, namsinh, gioitinh, diachi,…

Mỗi thực thể trong tập thực thể có một giá trị đặc tính nằm trong miền giá trị của thuộc tính

Ví dụ: Sinh viên 1 có: tenSV là Nguyễn Quang Bách, maSV là 211168, namsinh là 2004, gioitinh là nam và diachi là 85 Chùa Láng.

Kiểu thuộc tính:

        Thuộc tính đơn giản (thuộc tính nguyên tố): là thuộc tính có kiểu dữ liệu       nguyên tố.

Ví dụ: tập thực thể sinh_vien có thuộc tính nguyên tố gồm: maSV, tenSV, gioitinh, …

– Thuộc tính phức: là thuộc tính có kiểu phức, được định nghĩa bởi các thuộc tính khác.

Ví dụ: tập thực thể sinh_vien có thuộc tính phức là diachi được định nghĩa bởi các thuộc tính khác bao gồm: so_pho, quan, thanh_pho.

 • Thuộc tính đa giá trị: tương ứng với mỗi thực thể, có thể nhận nhiều giá trị. Ví dụ: Nếu ta xét thực thể giang_vien trong trường học thì thuộc tính mon_hoc có thể nhận cùng lúc nhiều giá trị, do một giáo viên có thể giảng dạy nhiều môn học trong một trường học.
 • Thuộc tính suy diễn: là thuộc tính có thể tính toán được từ (các) thuộc tính khác.

Ví dụ: Nếu ta xét thực thể “sinh_vien” thì thuộc tính “tuoi” của thực thể có thể tính toán được từ thuộc tính “namsinh” và “namhoc” của thực thể.

 • Khóa: là một hay một tập thuộc tính mà giá trị của chúng có thể xác định duy nhất một thực thể trong tập thực thể.
 • Ví dụ: Tập thực thể sinh_vien có thể dùng thuộc tính maSV làm khóa. Vì một MSSV chỉ xác định được một sinh viên duy nhất trong toàn thể sinh viên cả trường.
 • Khóa gồm nhiều thuộc tính gọi là khóa phức.

  Một tập thực thể có nhiều khóa nhưng chỉ một trong số các khóa được chọn làm khóa chính. Trong sơ đồ ER, thuộc tính nào được chọn làm khóa chính sẽ được gạch chân.

  • Liên kết – Tập liên kết:
  • Một liên kết là một mối liên hệ có nghĩa giữa nhiều thực thể.

  Ví dụ: Cho một thực thể sinh_vien1 và lopA, liên kết thanh_vien chỉ ra rằng sinh_vien1 là một thành viên của lopA.

  • Tập liên kết là một tập hợp các liên kết cùng kiểu.

  Ví dụ: Giữa tập thực thể sinh_vien và lop có một tập liên kết thanh_vien, chỉ ra rằng mỗi sinh viên đều là thành viên của 1 lớp nào đó.

  Một liên kết có thể có thuộc tính.

  Ví dụ về liên kết – tập liên kết:

  Ràng buộc của kết nối:

  • 1 – 1: Liên kết một thực thể của một tập thực thể với nhiều nhất một thực thể của tập thực thể khác

  Ví dụ: Mỗi thực thể của tập thực thể lop_hoc chỉ liên kết “chu_nhiem” với nhiều nhất một thực thể của tập thực thể giao_vien.

 • 1 – n: Liên kết một thực thể của một tập thực thể với nhiều thực thể của tập thực thể khác.

Ví dụ: Liên kết “thanh_vien” của một tập thực thể “lop_hoc” với nhiều thực thể của tập thực thể “sinh_vien”. Do một lớp học bao gồm nhiều sinh viên là thành viên của lớp học đó.

 • n – n: Liên kết 1 thực thể của một tập thực thể với nhiều thực thể của tập thực thể khác và ngược lại:

Ví dụ: Liên kết “dang_ki” một thực thể của tập thực thể “sinh_vien” với nhiều thực thể của tập thực thể “mon_hoc” và ngược lại. Vì một sinh viên có thể đăng kí nhiều môn học và ngược lại, một môn học cũng có thể được đăng kí bởi nhiều sinh viên.

 • Đệ quy: Liên kết giữa các thực thể cùng kiểu.

Ví dụ: Liên kết “dieu_kien” giữa các thực thể trong tập thực thể “mon_hoc” với nhau. Do môn học này có thể là điều kiện tiên quyết để học môn học kia,…

Tóm tắt mô hình thực thể – liên kết:

Mô hình thực thể – liên kết trong SQL là một trong những mô hình dữ liệu phổ biến và được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ. Mô hình này cho phép mô tả các mối quan hệ giữa các thực thể khác nhau và cung cấp các công cụ để truy vấn, tìm kiếm và xử lý dữ liệu một cách hiệu quả.

2.5. Mô hình hướng đối tượng:

Mô hình dữ liệu hướng đối tượng (Object-Oriented Data Model) được đề xuất bởi các nhà khoa học Mỹ tên là James Martin và Kristin Nygaard vào năm 1960 và đã được phát triển và mở rộng trong các năm sau đó. Mô hình dữ liệu hướng đối tượng dựa trên cấu trúc của lập trình hướng đối tượng (Object-Oriented Programming – OOP). Các đối tượng được xác định bởi các thuộc tính (attribute) và phương thức (method), tương tự như trong lập trình hướng đối tượng.

Mô hình này được biểu diễn dưới dạng sơ đồ lớp.

Các khái niệm cơ bản:

 • Đối tượng: một đối tượng trong thế giới thực, được xác định bởi một định danh duy nhất

Ví dụ: Sinh viên Nguyễn Văn A, học phần Cơ sở dữ liệu, … là những ví dụ điển hình về đối tượng.

 • Lớp: một cách thức để khai báo một tập các đối tượng có chung một tập thuộc tính và phương thức.

Ví dụ: Lớp “sinh_vien” là một tập các đối tượng là các sinh viên trong trường Đại học Ngoại thương.

 • Thuộc tính: biểu diễn một đặc tính của đối tượng.

Ví dụ: Đối tượng “sinh_vien1” có thể có các thuộc tính như: “tenSV” là Nguyễn Văn A, “maSV” là 211168, “ngaysinh” là 20/10/2003, “diachi” là 85 Chùa Láng,…

 • Phương thức: là các thao tác được thực hiện trên đối tượng.

Tất cả các truy nhập vào thuộc tính của đối tượng đều phải được thực hiện thông qua các phương thức này.

Ví dụ: Giả sử chúng ta có một đối tượng là “SinhVien” trong hệ thống quản lý sinh viên. Đối tượng SinhVien có các thuộc tính như tên, mã số sinh viên, ngày sinh, địa chỉ, điểm trung bình, …. Một số phương thức của đối tượng SinhVien có thể bao gồm:

 • Phương thức tính điểm trung bình (computeGPA): Phương thức này tính điểm trung bình của sinh viên dựa trên các điểm số đã được nhập vào hệ thống.
 • Phương thức hiển thị thông tin sinh viên (displayInfo): Phương thức này hiển thị thông tin của sinh viên lên màn hình, bao gồm tên, mã số sinh viên, ngày sinh, địa chỉ và điểm trung bình.
 • Phương thức cập nhật thông tin sinh viên (updateInfo): Phương thức này cho phép cập nhật thông tin của sinh viên, bao gồm tên, ngày sinh, địa chỉ và điểm trung bình.
 • Phương thức xóa sinh viên (deleteStudent): Phương thức này cho phép xóa một sinh viên khỏi hệ thống.

Các phương thức này cho phép đối tượng SinhVien thực hiện các hành động cần thiết trong hệ thống quản lý sinh viên, từ tính toán điểm trung bình đến hiển thị thông tin và cập nhật thông tin của sinh viên.

Tóm tắt mô hình hướng đối tượng:

Mô hình hướng đối tượng trong SQL cho phép mô tả các đối tượng trong cơ sở dữ liệu và các mối quan hệ giữa chúng một cách trực quan và rõ ràng. Nó cung cấp các tính năng mạnh mẽ cho việc quản lý và truy vấn dữ liệu, đồng thời cũng đơn giản hóa việc phát triển ứng dụng và quản lý hệ thống.

 

4. Tổng kết

Các mô hình dữ liệu của SQL đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý và tổ chức dữ liệu trong các hệ thống thông tin khác nhau. Chúng cung cấp một cách tiếp cận thống nhất để tổ chức và lưu trữ dữ liệu, giúp cho việc truy xuất và xử lý dữ liệu trở nên đơn giản và hiệu quả hơn. Các mô hình dữ liệu này cũng cung cấp các công cụ để tạo, truy vấn, cập nhật và xóa dữ liệu từ cơ sở dữ liệu.

Vì vậy, việc nắm vững kiến thức về các mô hình dữ liệu của SQL là rất quan trọng đối với các nhà phát triển phần mềm, các chuyên gia quản lý dữ liệu và các nhà thiết kế cơ sở dữ liệu. Nó giúp cho họ có thể thiết kế và triển khai các cơ sở dữ liệu hiệu quả, đáp ứng các yêu cầu của ứng dụng và hệ thống thông tin khác nhau.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *