CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
“KHOA HỌC DỮ LIỆU TRONG KINH TẾ VÀ KINH DOANH”

Chương trình đào tạo chiến lược với chủ đề “Khoa học dữ liệu trong Kinh tế và Kinh doanh” đánh dấu sự hợp tác mật thiết giữa Datapot và Đại học Ngoại thương trong việc khai thác và phát triển nhân sự chất lượng ngành khoa học dữ liệu.

Fanpage

Tổng quan chương trình

Thông tin về chương trình đào tạo Khoa học dữ liệu trong Kinh tế và Kinh doanh đang được giảng dạy tại Đại học Ngoại thương.

More info

FAQ

Giải đáp thắc mắc về nội dung và hình thức của chương trình đào tạo Khoa học dữ liệu trong Kinh tế và Kinh doanh.

More info

Hình ảnh Khóa 1

Một số hình ảnh trong khóa đầu tiên của chương trình đào tạo Khoa học dữ liệu trong Kinh tế và Kinh doanh.

More info