tự học SQL Phân tích RFM

TỰ HỌC SQL: PHÂN TÍCH RFM CHÍNH XÁC, HIỆU QUẢ

Ngày đăng: 13/03/2022

Phân tích RFM (RECENCY –  FREQUENCY – MONETARY) là một kỹ thuật được sử dụng trong marketing để xếp hạng và phân nhóm khách hàng dựa trên số lần truy cập gần đây, tấn suất và tổng số tiền giao dịch gần đây để có thể tìm ra những khách hàng tiềm năng và thực hiện các chiến dịch marketing. Nếu bạn đang tự học SQL hay tìm hiểu về SQL cũng như cách phân tích RFM thì bài viết này sẽ giúp bạn giải cách quyết bài toán với database: AdventureWorkDW2019

tu-hoc-spl

Tự học SQL – Các vấn đề và giải pháp với phân tích RFM

Các vấn đề gặp phải:

 • NoPurchasePerYear (Số lần mua hàng trung bình năm kỳ vọng tính ra sẽ là một số thập phân nhưng thực tế tính ra chỉ có giá trị nguyên:
 • COUNT(DISTINCT(fi.SalesOrderNumber))/DATEDIFF(YEAR,MIN(CONVERT(CHAR(10), fi.OrderDate, 120)), '2015-01-01')
 • Tìm khách hàng trong nhóm 20% khách có AmountPerYear và TotalProfit cao nhất.
 • Sau khi tính điểm khách hàng theo quy tắc đề bài, kết quả trà về là những cột TopActive, TopYear, TopProfit và TopPur riêng biệt. Kết quả này khó có thể tính được tổng điểm từng khách hàng vì không thể cộng tổng cột.

Cách giải quyết:

 • Với NoPurchasePerYear: chuyển một trong 2 giá trị trong công thức thành số thập phân:
 • COUNT(DISTINCT(fi.SalesOrderNumber))/CAST(DATEDIFF(YEAR, MIN(CONVERT(CHAR(10), fi.OrderDate, 120)), '2015-01-01') AS float)
 • Với top 20% AmountPerYear và TotalProfit, dùng Window Funtion:
 • PERCENT_RANK ()
 • , sắp xếp theo AmountPerYear TotalProfit giảm dần, đánh dấu 1 điểm cho khách hàng trong khoảng từ 0% đến 20%.
 • Với tổng điểm khách hàng: Dùng UNPIVOT, kết quả sẽ trả về một cột với CustomerKey mỗi khách hàng được tăng thêm nhiều lần, ứng với điểm tương ứng. Kết quả này có thể dùng để tính tổng điểm của mỗi khách hàng.

Các bước thực hiện phân tích RFM – Tự học SQL

Mô tả các trường và cách tính (Các trường được tính đến ngày 2015-01-01)

STT Tên trường Mô tả Cách tính
1 CustomerKey Mã khách hàng
2 CustomerName Tên khách hàng( gồm FirstName, MiddleName (nếu có) và LastName) CONCAT_WS(‘ ‘, c.FirstName, c.MiddleName, c.LastName)
3 MonthsFrom1stPurchchase Số tháng từ ngày mua hàng đầu tiên DATEDIFF(MONTH, MIN(CONVERT(CHAR(10), fi.OrderDate, 120)), ‘2015-01-01’)
4 NoPurchasePerYear Số lần mua hàng trung bình năm(Tổng số lần mua hàng/số năm từ ngày mua hàng đầu tiên) Tổng số lần mua hàng: đơn hàng được tính theo ngày, giả định khách không mua hàng hơn 1 lần một ngày

COUNT(DISTINCT(fi.SalesOrderNumber))       /CAST(DATEDIFF(YEAR, MIN(CONVERT(CHAR(10), fi.OrderDate, 120)), ‘2015-01-01’) AS float)

5 AmountPerYear Giá trị mua hàng trung bình năm(Tổng giá trị mua hàng/số năm từ ngày mua hàng đầu tiên) CAST(SUM(SalesAmount)

/ DATEDIFF(YEAR, MIN(CONVERT(CHAR(10), fi.OrderDate, 120)), ‘2015-01-01’) AS float)

6 TotalProfit Tổng SalesAmount- Tổng ProductStandardCost SUM(SalesAmount) – SUM(fi.ProductStandardCost)
7 Customer Segment Phân nhóm theo quy tắc

Output cuối cùng là bảng sau:

CustomerKey CustomerName MonthsFrom1stPurchase NoPurchasePerYear AmountPerYear TotalProfit CustomerSegment
11000 Jon V Yang 48 0.75 2062.2475 3513.6905 Gold
11001 Eugene L Huang 48 0.75 1595.97 2795.8839 Gold
11002 Ruben Torres 48 0.75 2028.51 3454.8801 Gold
11003 Christy Zhu 49 0.6 1627.858 3467.1264 Gold
11004 Elizabeth Johnson 48 0.75 2049.0025 3501.9051 Gold
11005 Julio Ruiz 49 0.6 1624.266 3459.8654 Gold

Cách tính điểm khách hàng:

 • Khách hàng Active: Mua hàng trong vòng 1 năm gần nhất: 1 điểm
 • Khách hàng top 20% có AmountPerYear cao nhất: 2 điểm
 • Khách hàng top 20% có TotalProfit cao nhất: 2 điểm
 • Khách hàng có NoPurchasePerYear >1 : 1 điểm

Phân loại khách hàng:

 • Lớn hơn hoặc bằng 5 điểm: Diamond
 • 4 điểm: Gold
 • 3 điểm: Silver
 • Dưới 3 điểm: Normal

Các bước thực hiện phân tích RFM

Tính các trường sau, group by khách hàng:

STT Tên trường Cách tính
1 CustomerKey
2 CustomerName CONCAT_WS(‘ ‘, c.FirstName, c.MiddleName, c.LastName)
3 MonthsFrom1stPurchchase DATEDIFF(MONTH, MIN(CONVERT(CHAR(10), fi.OrderDate, 120)), ‘2015-01-01’)
4 NoPurchasePerYear COUNT(DISTINCT(fi.SalesOrderNumber))       /CAST(DATEDIFF(YEAR, MIN(CONVERT(CHAR(10), fi.OrderDate, 120)), ‘2015-01-01’) AS float)
5 AmountPerYear CAST(SUM(SalesAmount)

/ DATEDIFF(YEAR, MIN(CONVERT(CHAR(10), fi.OrderDate, 120)), ‘2015-01-01’) AS float)

6 TotalProfit SUM(SalesAmount) – SUM(fi.ProductStandardCost)
 • Câu lệnh:
SELECT fi.CustomerKey

, CONCAT_WS(' ', c.FirstName, c.MiddleName, c.LastName) AS CustomerName

, MAX(OrderDate) AS RecentOrder

, DATEDIFF(MONTH, MIN(CONVERT(CHAR(10), fi.OrderDate, 120)), '2015-01-01')

AS Monthsfrom1stpur

, COUNT(DISTINCT(fi.SalesOrderNumber)) AS TotalOrder

, DATEDIFF(YEAR, MIN(CONVERT(CHAR(10), fi.OrderDate, 120)), '2015-01-01')

AS Yearsfrom1spur

, COUNT(DISTINCT(fi.SalesOrderNumber))

/CAST(DATEDIFF(YEAR, MIN(CONVERT(CHAR(10), fi.OrderDate, 120)), '2015-01-01') AS float)  AS NoPurchasePerYear

,  CAST(SUM(SalesAmount)

/ DATEDIFF(YEAR, MIN(CONVERT(CHAR(10), fi.OrderDate, 120)),

'2015-01-01') AS float) AS AmountPerYear

, SUM(SalesAmount) - SUM(fi.ProductStandardCost) AS TotalProfit

FROM FactInternetSales AS fi

LEFT JOIN DimCustomer AS c

ON fi.CustomerKey = c.CustomerKey

GROUP BY fi.CustomerKey

, CONCAT_WS(' ', FirstName, MiddleName, LastName)
 • Kết quả:
Customer

Key

Customer

Name

Recent

Order

Month

From

1stPurchase

Total

Order

Years

From

1stOrder

No

Purchase

PerYear

Amount

PerYear

Total

Profit

20075 Aaron A Allen 12/2/11 0:00 37 1 4 0.25 849.9975 1487.836
15568 Aaron A Hayes 9/28/13 0:00 28 2 3 0.666667 1037.657 1356.908
28866 Aaron B Adams 4/28/13 0:00 21 1 2 0.5 58.98 52.4628
21414 Aaron Butler 12/26/13 0:00 13 1 2 0.5 7.49 9.3774
18695 Aaron C Diaz 3/25/13 0:00 43 2 4 0.5 1507.393 2300.355

Phân loại khách hàng:

Tìm phần trăm khách hàng có AmountPeryear và TotalProfit cao nhất:

– Dùng window function

Percent_Rank ()
 • Câu lệnh:
SELECT *

, PERCENT_RANK () OVER (ORDER BY AmountPerYear DESC) AS AmountPerYear_rank

, PERCENT_RANK () OVER (ORDER BY TotalProfit DESC) AS TotalProfit_rank

FROM rfm

Gắn điểm khách hàng theo yêu cầu đề bài:

SELECT CustomerKey

, CASE

WHEN YEAR(RecentOrder) = 2014 THEN 1

ELSE 0

END AS TopActive

, CASE

WHEN AmountPerYear_rank BETWEEN 0 AND 0.2 THEN 2

ELSE 0

END AS TopYear

, CASE

WHEN TotalProfit_rank BETWEEN 0 AND 0.2 THEN 2

ELSE 0

END AS TopProfit

, CASE

WHEN NoPurchasePerYear > 1 THEN 1

ELSE 0

END AS TopPur

FROM percentrank
 • Kết quả:
CustomerKey TopActive TopYear TopProfit TopPur
12132 0 2 2 1
12308 0 2 2 1
12301 0 2 2 1
12300 0 2 2 1
12131 0 2 2 1
12321 0 2 2 1

Thu các cột TopActive, TopYear, TopProfit, TopPur thành một cột

– Dùng Unpivot:

 • Câu lệnh:
SELECT CustomerKey

, Score

, SegmentedCustomer

FROM segment

UNPIVOT(

Score FOR SegmentedCustomer IN(TopActive, TopYear, TopProfit, TopPur)

) AS u
 • Kết quả:
CustomerKey Score SegmentedCustomer
12308 0 TopActive
12308 2 TopYear
12308 2 TopProfit
12308 1 TopPur
12300 0 TopActive
12300 2 TopYear
12300 2 TopProfit
12300 1 TopPur
12321 0 TopActive
12321 2 TopYear
12321 2 TopProfit
12321 1 TopPur
12307 0 TopActive
12307 2 TopYear
12307 2 TopProfit

Tính tổng điểm cuối cùng theo CustomerKey

 • Câu lệnh:
SELECT CustomerKey

, SUM(Score) AS TotalScore

FROM ScoreCustomer

GROUP BY CustomerKey
 • Kết quả:
CustomerKey Score SegmentedCustomer
12308 0 TopActive
12308 2 TopYear
12308 2 TopProfit
12308 1 TopPur
12300 0 TopActive
12300 2 TopYear
12300 2 TopProfit
12300 1 TopPur
12321 0 TopActive
12321 2 TopYear
12321 2 TopProfit
12321 1 TopPur
12307 0 TopActive
12307 2 TopYear
12307 2 TopProfit

Phân loại khách hàng:

– Dùng CASE WHEN

 • Câu lệnh:
SELECT CustomerKey

, CASE

WHEN TotalScore >=5 THEN 'Diamond'

WHEN TotalScore = 4 THEN 'Gold'

WHEN TotalScore = 3 THEN 'Silver'

WHEN TotalScore < 3 THEN 'Normal'

END AS CustomerSegement

FROM CustomerFinalScore
 • Kết quả:
CustomerKey CustomerSegmented
14324 Gold
15652 Gold
19897 Normal
28387 Normal
27059 Normal
11407 Normal
24142 Normal
18569 Normal
22814 Normal

Mỗi bước ở trên là một CTE, JOIN CTE đầu là các trường dữ liệu đã được tính và CTE cuối có cột phân loại khách hàng cuối cùng.

 • Câu lệnh:

SELECT rfm.CustomerKey

, rfm.CustomerName

, rfm.Monthsfrom1stpur AS MonthFrom1stPurchase

, rfm.NoPurchasePerYear

, rfm.AmountPerYear

, rfm.TotalProfit

, fcs.CustomerSegement

FROM rfm

LEFT JOIN FinalCustomerSegment AS fcs

ON rfm.CustomerKey = fcs.CustomerKey

ORDER BY CustomerKey
 • Kết quả:
CustomerKey CustomerName MonthsFrom1stPurchase NoPurchasePerYear AmountPerYear TotalProfit CustomerSegment
11000 Jon V Yang 48 0.75 2062.2475 3513.6905 Gold
11001 Eugene L Huang 48 0.75 1595.97 2795.8839 Gold
11002 Ruben Torres 48 0.75 2028.51 3454.8801 Gold
11003 Christy Zhu 49 0.6 1627.858 3467.1264 Gold
11004 Elizabeth Johnson 48 0.75 2049.0025 3501.9051 Gold
11005 Julio Ruiz 49 0.6 1624.266 3459.8654 Gold

Kết luận:

Phân tích RFM giúp phân loại khách hàng và trả lời cho những câu hỏi:

 • Khách hàng nào thuộc nhóm trung thành với lượt mua trung bình năm nhiều nhất?
 • Khách hàng công ty đang có nguy cơ mất?
 • Cần tập trung chiến lược marketing cho nhóm khách hàng nào?

Kết quả cuối cùng cho thấy nhóm khách hàng ‘Diamond’ và ‘Gold’ tuy có số lượt mua trung bình năm ít hơn các nhóm khách hàng khác nhưng là những nhóm mang lại lợi nhuận nhiều nhất cho công ty do có sức mua lớn. Kết quả này cũng có mối liên hệ với nguyên lý Pareto: “80% doanh thu công ty đến từ 20% khách hàng.”

Dựa vào kết quả phân tích, công ty có thể cân nhắc chiến lược kinh marketing phù hợp cho từng nhóm đổi tượng khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *