Đăng ký tham gia

BUSINESS ANALYST

"Chuyên viên phân tích nghiệp vụ" làm những công việc gì? Hãy tìm hiểu ngay tại buổi tư vấn định huớng BA miễn phí của Datapot nhé!

Tháng 7

11

2023
*Đăng ký ngay hôm nay để nhận link tham gia buổi học Online

Business Analyst cần những kỹ năng gì?

BA Skills

Core Skills

 • Giao tiếp
 • Đàm phán
 • Giải quyết vấn đề
 • Tạo dựng mối quan hệ
 • Tự quản lý

Biz Analysis Skills

Mindset

 • Khả năng đối phó với những yêu cầu mơ hồ
 • Thu thập, phân tích và viết yêu cầu
 • Khả năng giải quyết vấn đề và ra quyết định
 • Trực quan hoá mô hình
 • Sử dụng công cụ hỗ trợ
 • Tư duy phản biện
 • Tư duy phân tích
 • Tư duy sử dụng dữ liệu trong việc giải quyết vấn đề và ra quyết định

Project học viên khoá Business Analyst Foundation

Phát triển tính năng thanh toán trên SuperApp GNA

Project học viên khoá Digital Business Analyst

Mock up

Empathy mapping

Product backlog

User flow

Prioritize Matrix

Đăng ký tham gia

BUSINESS ANALYSIS

"Chuyên viên phân tích nghiệp vụ" làm những công việc gì? Hãy tìm hiểu ngay tại buổi học thử BA miễn phí của Datapot nhé!

Tháng 7

11

2023
*Đăng ký ngay hôm nay để nhận link tham gia buổi học Online
Head of Digital Wealth Products at VNDIRECT
 • 11 năm - Business Analysis 
 • 7 năm - QLDA & Sản phẩm 
 • 5 năm -  Business Solution

Ms. Cao Thi Nhan

Giảng viên