Phan Nguyễn Huy Tú

Ngày đăng: 04/07/2022

“ Khóa học của Datapot cung cấp tốt các kiến thức nền tảng về Python và cách sử dụng Python để xữ lý file excel, csv,..cho những bạn chưa biết gì ngôn ngữ này cho như mình.”