Feedback học viên Datapot Đặng Thị Ngọc Mai

Đặng Thị Ngọc Mai

Ngày đăng: 23/02/2023

Về khóa SQL, cô Chi dạy sát giáo án, bài tập thực hành được chữa trên lớp đầy đủ, giải thích đơn giản, dễ hiểu. Bài tập về nhà được chữa kĩ, đưa ra được nhiều cách tiếp cận và xử lý vấn đề khác nhau.