BOPA – Optimize Business Process using Power Automate & Power Apps

ĐƯỢC YÊU THÍCH BỞI CÁC DOANH NGHIỆP LỚN

Khóa học tiêu chuẩn của Datapot được thiết kế chuyên biệt và xây dựng về tự động hóa quy trình. Khóa học hướng dẫn mọi người thông qua các quy trình nhiều bước để đảm bảo tính nhất quán với các dòng quy trình công việc — khả năng tự động hóa quy trình kinh doanh trong Power Automate. 

Mục tiêu khóa học

📌 Cung cấp các khái niệm cơ bản liên quan đến Power Automate và các ứng dụng trong hoạt động kinh doanh.
📌 Hiểu được cách xây dựng và tự động hóa các quy trình nghiệp vụ.

Điều kiện tiên quyết

Khóa học không yêu cầu điều kiện tiên quyết hay các kiến thức chuyên môn về lập trình.

Kỹ năng đạt được

👉 Kỹ năng xây dựng quy trình vận hành tự động hóa và các kỹ thuật để tối ưu hóa quy trình.
👉 Các kỹ năng cơ bản về Power Automate.
👉 Kĩ năng thiết kế quy trình với các điều kiện và nguồn dữ liệu khác nhau.

Mã lớp học:

OPA-11, BOPA-12, BOPA-13

Study program

Tổng quan khóa học
 • Giới thiệu về khóa học.
 • Review kiến thức tổng quan về Power Platform.
 • Các ứng dụng thực tế của Power Apps và Power Automate.
 • Tư duy về tối ưu hóa và tự động hóa.
 • Giới thiệu về Environment và Common Data.
Power Automate - Phần 1
 • Các loại cloud flow và ứng dụng.
 • Các hàm xử lý dữ liệu dạng string.
 • Các hàm xử lý dữ liệu kiểu ngày tháng.
 • Các hàm tính toán.
 • Các hàm so sánh, điều kiện (logical).
 • Các hàm chuyển đổi loại dữ liệu.
Power Automate - Phần 2
 • Giới thiệu về data step “Condition”.
 • Giới thiệu về data step “Apply to Each”.
 • Giới thiệu về data step “Do Until”.
 • Thực hành kết hợp xây dựng flow với các bước điều khiển và các hàm xử lý dữ liệu trong buổi 2.
Power Automate - Phần 3
 • Variable trong Power Automate.
 • Data Step: Initial Variable/ Set Variable.
 • Data Step: Increment/ Decrement Variable.
 • Data Step: Append to Variable.
 • Thực hành xây dựng flow với Variable.
Power Apps - Phần 1

Tìm hiểu các đối tượng trong Power Apps:

 • Nhóm đối tượng Input.
 • Nhóm đối tượng Display.
 • Nhóm đối tượng Layout.
 • Nhóm đối tượng Media.
 • Nhóm đối tượng Icon.
 • Nhóm đối tượng Shapes.
 • Thực hành xây dựng Apps với các đối tượng, điều hướng qua các screen.
Power Apps - Phần 2
 • Làm việc với Gallery.
 • Tối ưu hiển thị với Filter và Search.
 • Thực hành xây dựng apps với Filter và Search.
Power Apps - Phần 3
 • Variable trong Power Apps.
 • Attachments trong Power Apps.
 • Thực hành xây dựng Apps với Variable và Attachments.
Kết nối và triển khai ứng dụng Power Apps và Power Automate
 • Kết nối Power Apps vs Power Automate.
 • Kết nối Power Apps, Power Automate với các nền tảng khác.
 • Chia sẻ Power Apps, Power Automate.
 • Ứng dụng và triển khai Power Apps, Power Automate tại doanh nghiệp.
 • Tổng kết khóa học.