OPA – Optimize a Business Process using Power Automate

ĐƯỢC YÊU THÍCH BỞI CÁC DOANH NGHIỆP LỚN

Khóa học tiêu chuẩn của Datapot được thiết kế chuyên biệt và xây dựng về tự động hóa quy trình. Khóa học hướng dẫn mọi người thông qua các quy trình nhiều bước để đảm bảo tính nhất quán với các dòng quy trình công việc — khả năng tự động hóa quy trình kinh doanh trong Power Automate. 

Mục tiêu khóa học

📌 Cung cấp các khái niệm cơ bản liên quan đến Power Automate và các ứng dụng trong hoạt động kinh doanh.
📌 Hiểu được cách xây dựng và tự động hóa các quy trình nghiệp vụ.

Điều kiện tiên quyết

Khóa học không yêu cầu điều kiện tiên quyết hay các kiến thức chuyên môn về lập trình.

Kỹ năng đạt được

👉 Kỹ năng xây dựng quy trình vận hành tự động hóa và các kỹ thuật để tối ưu hóa quy trình.
👉 Các kỹ năng cơ bản về Power Automate.
👉 Kĩ năng thiết kế quy trình với các điều kiện và nguồn dữ liệu khác nhau.

Mã lớp học:

OPA-11

Study program

Giới thiệu về Automate và tự động hóa quy
  • Giới thiệu về Automate và Các ứng dụng trong kinh doanh.
  • Các nguyên tắc trong thiết kế và xây dựng quy trình vận hành và tối ưu hóa.
Giới thiệu về Dataverse

Tạo bảng, tùy chỉnh, nhập dự liệu và các thao tác biến đổi, quản lý dữ liệu.

Xây dựng các ứng dụng tự động hóa quy trình
  • Thiết lập các cảnh báo và thông tin với email và sms. Thực hành các luồng quy trình tự động với nhiều điều kiện và phê duyệt.
  • Thiết kế quy trình quản lý thông tin người dùng.
  • Xây dựng luồng quy trình tự động từ nhiều nguồn dữ liệu.
Tổng hợp kiến thức và thực hành với Project thực tế